top of page

SUSTAINABLE TOURISM

ท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“ผมเชื่อว่าโครงการ 7 Greens จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากร ที่สร้างสีสัน ให้ความสวยงามกับสถานที่ท่องเที่ยว ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อให้ความสำคัญ การท่องเที่ยวก็จะยั่งยืนมากขึ้น”

อเล็กซ์ เรนเดลล์ พรีเซ็นเตอร์โครงการ 7 Greens

“ท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens” เป็นโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ซึ่งจะช่วยลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก นำเสนอเป็น 7 รูปแบบดังนี้

1.Green Heart : เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องมีหัวใจที่เคารพ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม นับเป็นหัวใจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.Green Logistics: เที่ยวใกล้ ไกล เลือกใช้พลังงานสะอาด ผ่านรูปแบบการเดินทางสีเขียว เน้นการประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

3.Green Attraction: ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกับสภาพดั้งเดิมของพื้นที่นั้นไว้ให้ได้

4.Green Activity: กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.Green Community: ชุมชนสีเขียว เที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

6.Green Service: จัดการธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่างๆ เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.Green Plus: จิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อม นับเป็นการช่วยเหลือแหล่งท่องเที่ยวง่ายๆ ด้วยตัวของนักท่องเที่ยวเอง

ซึ่งทาง ททท. ได้มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 7 Greens ใน 3 พื้นที่ ที่มีต้นทุนความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างสูง และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ได้แก่

เกาะหมาก จ.ตราด ถือเป็นชุมชนต้นแบบ Low Carbon ชุมชนพลังงานทดแทนใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นพื้นที่ ที่ไม่มีร้านสะดวกซื้อ

http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001105/lang/th/

จ.พังงา เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

จ.น่าน เมืองเล็กๆ ที่มีมนต์เสน่ห์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีการสนับสนุนให้ปั่นจักรยานชมเมืองรอบๆ เมือง


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
  • Facebook Basic Square
bottom of page