top of page

หลัก10 R ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยกันรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม


"We cannot command nature except by obeying her"

Francis Bacon, circa 1610

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์และสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ แต่เนื่องจากการบริโภคและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆของมนุษย์เราที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีแบบไม่สมดุล เราใช้ไป มากกว่ากำลังความสามารถที่ธรรมชาติจะสร้างกลับมาทดแทนได้ และเราไม่ได้คำนึงมากพอว่า การใช้ทรัพยากรเหล่านั้น มันมีวันค่อยๆหมดไป พฤติกรรมที่ไม่ระวังของเราเช่นนี้เองที่กำลังก่อให้เกิดผลกระทบที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นๆในทุกๆวัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่เรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

1.ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ

2.ปัญหาสารพิษ

3.ปัญหาของระบบนิเวศ

ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลระดับโลก พวกเราทุกคนจึงควรมีส่วนในการร่วมมือกัน เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มันแย่ยิ่งไปกว่านี้ หลักการ 10 R ง่ายๆตามนี้ เราสามารถเริ่มต้นได้ทันที

รับรองว่า สามารถช่วยรักษ์โลก และ รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างแน่นอน

#Reuse คือ การรู้จักหมุนเวียน นำสิ่งของที่ใช้แล้วใช้ซ้ำได้อีก ใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเป็นขยะ

#Repair คือ การรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่เสีย สึกหรอแล้ว ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อ

#Reduce คือ การลดการบริโภคที่ไม่จำเป็น และรู้จักทะนุถนอม บำรุงรักษา สิ่งที่ใช้นั้นให้มีอายุยืนยาว คงทนถาวร ใช้ได้นานที่สุด

#Reject คือ รู้จักปฏิเสธ หรืองดการใช้สิ่งของที่เห็นว่า เป็นการทำลายทรัพยากรและสร้างมลพิษ ให้เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม

#Recycle คือ การหมุนเวียนนำสิ่งของที่ทิ้งแล้ว หรือเศษสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ กลับมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ ปรับเปลี่ยนใหม่และนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในรูปแบบเดิมหรือ เป็นรูปแบบใหม่

#Refill คือ การรู้จักใช้สิ่งของที่สามารถเติมผลิตภัณฑ์ในภาชนะเดิมได้ โดยไม่จำเป็นต้องทิ้ง

#Return คือ การรู้จักใช้สิ่งของเก่าที่สามารถนำชิ้นส่วน หรือทั้งหมดมาแลกใหม่ได้ ไม่จำเป็นต้องทิ้งเป็นขยะ

#Renew คือ การรู้จักใช้ของที่เสียแล้ว ที่สามารถนำมาหมุนเวียนให้มีประโยชน์ต่อไปได้ เช่น การทำปุ๋ยจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก

#Refuse คือ การปฏิเสธ หลีกเลี่ยง และไม่ใช้เลย เพื่อลดการบริโภคที่เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร

#Rethink คือ การคิดใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด จากความคิดเดิม ที่ก่อเกิดปัญหา กลับมาคิดใหม่ เป็นความคิดที่สร้างสรรค์รวมทั้งการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
  • Facebook Basic Square
bottom of page